16 - 18 березня, 2021
ЯК ДІСТАТИСЯ Замовити запрошення English Facebook

Учасник виставки

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Державна установа
E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, State Institution

Адреса / Adress вул. Казимира Малевича, 11, Київ, Україна, 03680
11, Kazymyra Malevycha St., Kyiv, Ukraine, 03680
Тел. (44) 205-1710, 200-8226, 200-4779
Факс (44) 200-4779, 528-0486
E-mail
Інтернет www.paton.kiev.ua

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона — наукова установа Національної академії наук України.
Основні напрями наукових досліджень:
• зварювання та споріднені технології з'єднання та обробки перспективних конструкційних і функціональних матеріалів, фізико-хімічні процеси при їх реалізації;
• фізична та конструкційна міцність матеріалів, зварних з'єднань і конструкцій, їх діагностика і подовження ресурсу експлуатації;
• автоматизація та роботизація технологій з'єднання та обробки матеріалів, математичне моделювання процесів;
• створення нових функціональних, конструкційних та наноматеріалів методами спеціальної електрометалургії та із застосуванням висококонцентрованих потоків енергії;
• нові процеси та технології нанесення покриттів різного призначення та інженерія поверхні;
• технології з'єднання та обробки живих біологічних тканин;
• адитивні технології отримання виробів і елементів конструкцій на основі лазерних, електронно-променевих та дугових джерел енергії;
• економічні дослідження ефективності зварювальних технологій, матеріалів та обладнання.

The E.O. Paton Electric Welding Institute is a scientific organisation of the National Academy of Sciences of Ukraine.
Key r&d directions:
• welding and related technologies of joining and processing of advanced constructive and functional materials and physical and chemical processes of their realization;
• physical and constructive strength of materials, welded joints and constructions, their diagnosis and extension of service life;
• automation and robotisation of materials joining and processing technologies, mathematical modeling of processes;
• development of new functional, constructive and nanomaterials via methods of special electrical metallurgy using strong power flow;
• new processes and technologies of coating of different application and engineering of surface;
• technologies of joining and processing of live tissues;
• additive technologies to develop products and elements of constructions based on laser, electron-ray and arc sources of energy;
• economic research of effectiveness of welded technologies, materials and facilities.