15 – 17 березня, 2022
Взяти участь Замовити запрошення Facebook

Учасник виставки

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Державна установа
E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, State Institution

Адреса / Adress вул. Казимира Малевича, 11, Київ, Україна, 03680
11, Kazymyra Malevycha St., Kyiv, Ukraine, 03680
Тел. (44) 205-1710, 200-8226, 200-4779
Факс (44) 200-4779, 528-0486
E-mail
Інтернет www.paton.kiev.ua

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона — наукова установа Національної академії наук України.
Основні напрями наукових досліджень:
• зварювання та споріднені технології з'єднання та обробки перспективних конструкційних і функціональних матеріалів, фізико-хімічні процеси при їх реалізації;
• фізична та конструкційна міцність матеріалів, зварних з'єднань і конструкцій, їх діагностика і подовження ресурсу експлуатації;
• автоматизація та роботизація технологій з'єднання та обробки матеріалів, математичне моделювання процесів;
• створення нових функціональних, конструкційних та наноматеріалів методами спеціальної електрометалургії та із застосуванням висококонцентрованих потоків енергії;
• нові процеси та технології нанесення покриттів різного призначення та інженерія поверхні;
• технології з'єднання та обробки живих біологічних тканин;
• адитивні технології отримання виробів і елементів конструкцій на основі лазерних, електронно-променевих та дугових джерел енергії;
• економічні дослідження ефективності зварювальних технологій, матеріалів та обладнання.

The E.O. Paton Electric Welding Institute is a scientific organisation of the National Academy of Sciences of Ukraine.
Key r&d directions:
• welding and related technologies of joining and processing of advanced constructive and functional materials and physical and chemical processes of their realization;
• physical and constructive strength of materials, welded joints and constructions, their diagnosis and extension of service life;
• automation and robotisation of materials joining and processing technologies, mathematical modeling of processes;
• development of new functional, constructive and nanomaterials via methods of special electrical metallurgy using strong power flow;
• new processes and technologies of coating of different application and engineering of surface;
• technologies of joining and processing of live tissues;
• additive technologies to develop products and elements of constructions based on laser, electron-ray and arc sources of energy;
• economic research of effectiveness of welded technologies, materials and facilities.